Kannanotot

TURUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOON SAATAVA LISÄÄ HENKILÖKUNTAA

Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät vastaa asukkaiden tarpeita, mikä koskee erityisesti vanhusten kotihoitoa ja terveyskeskusten vastaanottotoimintaa. Pääasiallinen syy on liian vähäisessä henkilöstömäärässä. Kun kotihoidossa on liian vähän hoitajia, on hoitajilla koko ajan kiire, mikä on tosiasiallisesti merkinnyt hoidon tason laskua. Terveysasemilla ei yleensäkään ole riittävästi henkilökuntaa, ja varsinkin ajanvaraus takkuilee niin pahasti, että ajan saaminen voi olla käytännössä mahdotonta niin puhelimitse kuin verkossa. Huonosti kulkevat ihmiset eivät lähde matalalla kynnyksellä pelkästään varaamaan aikaa terveysasemien asiakaspalvelupisteille. Täten moni kaupunkilainen jää avun ulkopuolelle.

Poliittinen motiivi kehityskulun taustalla on ollut nähtävissä: yksityistä terveysbisnestä halutaan tukea rapauttamalla julkista terveydenhuoltoa. On hirveää, jos vähävarainen kaupunkilainen epätoivossaan antaa viimeiset rahansa voittoa tekevälle yritykselle saadakseen edes jonkinlaista hoitoa. Edellä olevista asioista ovat monet poliittisesti vaikutusvaltaiset tahot puhuneet ja kirjoittaneet, mutta tämä ei riitä. Vaadimme konkreettisia toimia pikaisesti.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen on lisättävä vielä syksyn budjettiin ensi vuodelle määräraha tilanteen korjaamiseksi. On perustettava uusia lääkärinvakansseja. Kotihoitoon on suunnattava riittävät määrärahat siihen, että vähintään 30 uutta vakituista hoitajaa voidaan palkata ja hoitajien palkkataso saadaan nostettua naapurikuntien tasolle. Ajanvaraus on palautettava asemakohtaiseksi, mikä voidaan toteuttaa ainoastaan palkkaamalla uusia työntekijöitä. Tähän liittyen huomautettakoon, että kaupungilla ei ole pulaa rahasta. Hiljattain kaupungilta löytyi taas miljoona euroa, kun surullisenkuuluisa toriparkkihanke tarvitsi rahaa korjataakseen Eerikinkadun puoleisen vajoaman, vaikka kyseessä oli kauan ennakoitu tapahtuma, ja kaupunkihan oli luvannut olla ottamatta taloudellista vastuuta yksityisestä rakennusurakasta. Gryndereiden hyysäämisen sijasta vaadimme kaupungin palvelevan veroa maksavia, työtätekeviä ja heikko-osaisia kaupunkilaisia.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus 13.9.2021


SUUNNITELMAT SOSIAALI – JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMISESTA TÄYSIN KOHTUUTTOMIA

Turun kaupungin budjettia on nyt suunniteltu tasattavaksi 7 miljoonalla eurolla menojen osalta henkilökunnan lomautuksilla. Kyse on keinosta, jossa kaupungin budjettia paikkaamassa ovat paitsi työntekijät, myös tuhannet palvelujen käyttäjät. Koululaiset olivat keväällä etäopetuksessa, ja nyt heidät ollaan jättämässä kokonaan ilman opettajaa. Suunnitelma on vähintään kohtuuton.

Kaikkein kohtuuttomin tilanne on kenties vanhustenhuollossa ja varsinkin kotihoidossa. Kuukausikaupalla olemme saaneet tietoa siitä, miten vähäisellä joukolla kotihoidon työntekijät joutuvat selviytymään yhä suuremmasta joukosta vanhuksia, vammaisia ja monisairaita, joiden edellytetään selviytyvän kotihoidon varassa.

Työntekijöiden osalta se johtaa työn kuormituksen jatkuvaan kasvuun, uupumukseen ja ylirasittumiseen. Se koskee niin henkistä kuin fyysistä kuormittumista. Moni työntekijä turhautuu pelkästään jo siksi, ettei ole mahdollisuutta tehdä vanhuksen tai vammaisen luona kaikkea sitä mitä kuuluu hyvään hoitoon ja avustamiseen.

Kuitenkin kaupungin tavoitteeksi on kirjattu hyvä ja laadukas hoito kotona asuville vanhuksille, kullekin todellisen tarpeensa mukaan. Kun työntekijät ovat kiireen ja monenlaisen kuormittumisen uuvuttamina tekemässä työtään, on myös riski vahingoille ja erehdyksille siinä tilanteessa suurempi kuin jos työntekijät saisivat rauhassa paneutua kuhunkin asiakkaaseen vuorollaan.

Yhdistyksemme on aiemminkin puuttunut kaupungin päätöksiin, joissa miljoonia ja kymmeniäkin miljoonia ollaan budjetoimassa mitä erilaisimpiin rakennushankkeisiin ja tarpeettomiin investointeihin tässä taloudellisessa tilanteessa. Samaan aikaan on kiristetty vanhusten kotihoidon budjettia ja nostettu palvelumaksujen hintoja.

Kun yhdistyksemme lisäksi esimerkiksi Turun vanhustyön neuvottelukunta on useitakin kertoja esittänyt henkilökunnan lisäämistä erityisesti kotihoitoon, on vastaus ollut, ettei kaupungilla ole taloudellisia mahdollisuuksia.

Yhdistyksemme on edelleen sitä mieltä, että ensisijaisesti ja pikaisesti on varattava budjettiin rahaa vanhusten ja vammaisten kotihoitoon ja myös laitoshoitoon sen sijaan, että yhä uudelleen vedotaan huonoon talouteen.

OLEMME SITÄ MIELTÄ, ETTEI MISSÄÄN NIMESSÄ SAA LOMAUTTAA VANHUSTEN KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖITÄ, VAAN ON TURVATTAVA NORMAALISTI VANHUSTEN TARVITSEMAT HYVÄT PALVELUT.

Turussa 22.09.2020

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry,

hallitus


VANHUSTEN KOTIHOITOON VARAUDUTTAVA VÄLITTÖMÄSTI

On erinomainen asia, että hallitus on säätämässä lain, joka edellyttää vanhushoitoon henkilökuntaa 7 hoitajaa kymmenelle vanhukselle. Se tulee keventämään varmasti hoitajien työtä niin, että työ vanhuksen kanssa voidaan tehdä rauhassa ja hyvin.

Kun tämä toteutuu ja haetaan lisää henkilökuntaa näihin laitoksiin, on todennäköistä, että raskaammasta työstä vanhustenhoidossa eli kotihoidosta hakeudutaan laitospuolelle. Miten käy silloin kotihoidon?

Kotihoidossa tehdään myös iltatyötä, tarvittaisiin nykyistä enemmän myös viikonlopputyötä ja yötyötä, sillä kotona asuvat vanhukset ovat jo varsin huonokuntoisia. Asia erikseen on, että terveystaloustiede on laskenut, miten jo kolmas käynti vuorokaudessa vanhuksen luona merkitsee kalliimpia kustannuksia kuin jos hän olisi laitoksessa. Toinen asia on, onko millään alueella ja sen piirissä kotihoidossa kymmentä vanhusta kohti seitsemän hoitajaa? Silloin voisi ajatella kohtuullisempaa kuormitusta kuin mitä siellä nyt on. Lisäksi kotihoidossa jää usein matkat vanhuksen luota toisen luo laskematta työajassa, kun lasketaan ajassa vain paikkamäärät per työvuoro (esim. päivä).

Vääjäämättä on selvää, että kotihoidossa on käytännössä mahdotonta tehdä työ laadukkaasti, rauhallisesti, vanhuksen tarpeet oikeasti huomioiden nykyisellä työntekijämäärällä. Jos joku päivä tai joku viikko on helpompi työn kuormituksen osalta, saattaa se seuraavassa vaiheessa olla kaksin verroin rankempaa.

EDELLÄ OLEVAAN VIITATEN

Päättäjien niin eduskunnassa kuin kuntatasolla on pikaisesti tartuttava asiaan. Koska valtakunnassa ei ole yleisesti vahvistettu kotihoidon henkilökuntamitoitusta, on aloitettava sen määrittäminen välittömästi. Kotihoidon henkilöstötarve on määriteltävä realistisesti. Sitä varten on myös palkkatasoa korottamalla osoitettava työn merkityksellisyys ja arvokkuus. Sitä varten on käynnistettävä alkuun kokeilu kuuden tunnin työvuoroista kotihoidossa, jolloin työn kuormittuminen tasaantuu ja alasta tulee samalla vetovoimainen.

Koko muutos tarvitsee siis rahaa, jotta saadaan riittävä määrä pätevää ja motivoitunutta, jaksavaan henkilökuntaa myös kotihoitoon. Se tulee näkyä jo ensi vuoden budjetteja valmisteltaessa.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n vuosikokous 22.2.2020